| 2006 –2008 |

| meerjarenprojectplan voor Museum Oostwijk | home Museum Oostwijk | home |

Musea reflecteren de maatschappij.
Kunst heeft het vermogen om nieuwe bronnen of andere wijzen van werken toe te passen waarmee vernieuwing gerealiseerd kan worden. Invloed vanuit de kunst kan een meerwaarde leveren ten opzichte van bestaande processen en vernieuwingstrajecten.

De gemeente Vlaardingen cultuur en welzijn, het Vlaardingsmuseum en Stadarchief onderschrijven het belang van Museum Oostwijk en hebben positief gereageerd op het voorstel een projectplan 2006-2008 voor Museum Oostwijk samen te stellen, met als doel de overdracht naar bewoners, zodat Museum Oostwijk in 2008 een zelfsturend project wordt.
Drie speerpunten krijgen in deze overdrachtsperiode de aandacht: social inclusion, de digitale collectie, en het voorstel voor 3 nieuwe kunstprojecten in het kader van ‘Migratie, komen, gaan en blijven in de Oostwijk’.

| Cultuurnetwerk nl ism Erasmusuniversiteit |
Museum Oostwijk is opgenomen in de database ‘Community art’; 150 projecten vormen de basis van een onderzoek naar de praktijk van community art in Nederland. Met dit onderzoek wordt een online databank gerealiseerd voor professionals en bestuurders in het veld.

| Onderzoek MO 2005 |

Uit het onderzoek van Heerema naar het maatschappelijk, kunstinhoudelijk en wetenschappelijk draagvlak voor Museum Oostwijk (MO) is gebleken dat men op elk gebied bezig is greep te krijgen op onze complexe samenleving. Het verlangen naar (culturele) identiteit krijgt vorm in verschillende benaderingen, waarbij de wereld om ons heen wordt opgevat als een stelsel van mentale en fysieke lagen.  Historische, culturele en andere lagen beinvloeden ons ‘zijn’ en functioneren. Begrip en inzicht in deze ‘gelaagde wereld’ vergroot onze mogelijkheden om zelfstandig en waardevol te participeren in onze maatschappij.
MO verbindt verschillende domeinen in kunst, wetenschap en samenleving en sluit daarmee aan op de tijdgeest.

| ambitie |
 
Verwantschappen bepalen de vorm, interactie maakt het werk.
MO onderscheidt zich van de meeste parallele projecten door:
1. de gepassioneerde benadering van de huidige maatschappij vanuit het perspectief van de kunst.
Doordat in MO emotionele en subjectieve waarden gelijkgeschakeld zijn aan of zelfs domineren over feitelijke, subjectieve waarden kan verrassing ontstaan: andere verbindingen worden gelegd, nieuwe inzichten gewonnen.
2. de ambitie een zelfsturend project te worden,  waarbij bewoners de samenstellers van tentoonstellingen zijn als curatoren, zij beheren en bewaren de collectie als conservatoren en kunnen bovendien het publiek rondleiden als suppoosten in hun museum.

| social inclusion |

Museum Oostwijk  is voor alle bewoners van de Oostwijk, ongeacht leeftijd, geloof of ras. Het uitgangspunt is de cultuur van het dagelijkse leven in de Vlaardingse Oostwijk. In Museum Oostwijk wordt het gewone verhevigd en uitvergroot of er wordt ingezoomd op details. De wijze waarop mensen zichzelf in relatie tot hun omgeving, hun familie, vrienden, buren, de straat, de buurt, de wijk zien, en andersom de invloed van woonomgeving op bewoners, zijn in het museum onderwerp voor onderzoek door kunstenaars, wetenschappers en bewoners. Het onderzoeken, selecteren en opnieuw ordenen van elementen uit deze collectie kan leiden tot nieuwe verbanden en inzichten in de culturele identiteit en belevingswereld van de bewoners.

 | Digitale Collectie |

www.museumoostwijk.nl/inkijk
Nav het project de Atlas van de Oostwijk door Felix Janssens/TCHM is duidelijk dat voor de 'hedendaagse archeologie' van Museum Oostwijk een onderzoek naar digitale mogelijkheden (middelen, expertise) belangrijk is. Wetenschappelijke en technische ontwikkelingen en de implementatie in de wijk worden onderzocht, zodat bewoners zelf de samenstellers en beheerders van hun Collectie zijn.

Op www.museumoostwijk.nl/inkijk kunnen bewoners verhalen, verzamelingen en hobby’s toevoegen, en ontdekken wie die passie deelt. Inkijk/Uitruil brengt buurtbewoners met elkaar in contact en geeft inzicht in elkaars leven. Maak gebruik van Garagesale, Buurtspionnetje en MijnPagina en ontdek wie jouw interesse deelt. In de Atlas wordt materiaal verzameld. Gedeelde passies worden zichbaar in Wildlife met Scooters en Huisdieren, Helden, BBSchat en Koektrommels.
In 2006 is de digitale collectie uitgebreid met ‘Vertel een verhaal’. Objecten en foto’s kunnen van commentaar, persoonlijke verhalen of geschiedenissen worden voorzien

| Migratie, komen, gaan en blijven in de Oostwijk |

Met het project ‘Migratie, bewegingen van komen, gaan en blijven, vroeger en nu’ wil Museum Oostwijk zichtbaar maken wat zich aan verplaatsingen afspeelt en heeft afgespeelt in de Oostwijk, op verschillende niveau’s en op verschillende terreinen en wat de invloed en betekenis is van deze verplaatsingen.
In Museum Oostwijk wordt de culturele identiteit van de bewoners zichtbaar en ervaarbaar gemaakt door raakvlakken te onderzoeken en verbindingen te leggen. Daarvoor worden op verschillende niveau’s projecten geinitieerd.
De sociale gelaagdheid van de Oostwijk en de diverse samenstelling van haar bewoners maken de wijk tot een waardevol onderzoeksterrein voor kunstenaars, onderzoekers en voor de bewoners zelf.

De Oostwijk in Vlaardingen is een prettige woonwijk met ca. 3000 huishoudens, kent een grote diversiteit aan huizen en bewoners en er spelen geen grote problemen. Bewoners van de Oostwijk ervaren een sterke binding met de wijk. Kinderen die opgroeien in de wijk verhuizen als ze zelf kinderen krijgen naar andere wijken, maar keren terug naar de Oostwijk als hun kinderen uit huis zijn. Kleinkinderen keren terug naar het huis van de grootouders, terwijl nieuwkomers er een nieuw thuis vinden.

Deze verplaatsingen zijn van alle tijden en allerlei bevolkingsgroepen. In de wijk zijn bv historische sporen en verwijzingen te vinden, zoals de oude Joodse begraafplaats, de ‘Scheveningse buurt’ waar  Scheveningse vissers kwamen wonen ivm de haringvangst, en de komst van migranten in de jaren 60. De beweging van komen, gaan en blijven manifesteert zich in de wijk op verschillende niveau’s. Nieuwe bewoners brengen gewoontes en gebruiken met zich mee die zich mengen met de bestaande mores; dit is zichtbaar op het gebied van gewoontes tav eten en drinken, de komst nieuwe ondernemers, in taal, voorwerpen, in de vrije tijdsbesteding, de samenstelling van de kinderen in de klas, de planten in de tuin etc.
Van veel voorwerpen en gewoontes kennen we de herkomst en ontwikkelingsgeschiedenis niet (meer) en elke dag ontstaan nieuwe vormen.

 Voor dit project worden kunstenaars en onderzoekers benaderd.